SAKEN

Människor och tro, P1, 2018-12-13, program om Hizbollah; fråga om opartiskhet och saklighet

BESLUT
Programmet frias. Det strider inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.

ANMÄLNINGARNA
Anmälarna anför i huvudsak följande.

Programmet tog, trots titeln ”Hizbollah –terrorister eller statsbärande parti?”, inte seriöst upp Hizbollah som en terroristorganisation och inga objektiva försök att utforska Hizbollahs program, ideologi och handlingar gjordes. Diskussionen om Hizbollah som ett statsbärande parti gav intrycket av att programledarna stödde partiets positiva sociala och lokala inslag.

Hizbollahs kontroversiella aspekter tonades ner, ingenting nämndes om hur många människor har fått sätta livet till på grund av partiet och vidare ignorerades de negativa konsekvenserna för Libanon av att befinna sig i ett ständigt krigstillstånd. Istället presenterades partiet som frihetskämpar mot Israel och att Israel agerat mot terrorattacker från såväl Hizbollah som palestinier boende i Libanon omtalades på ett negativt sätt.

En anmälare anför att ingen förklaring gavs av hur shia skiljer sig från andra inriktningar av islam och att lyssnaren snarare fick intrycket av att Hizbollah är ett slags utvidgat klan-samhälle där shia är ett identitetsmärke.

BESLUT
2019-06-04 Dnr: 18/04426

AKTUELL BESTÄMMELSE
Sveriges Radio ska utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion (14 § i sändningstillståndet).

Kraven på opartiskhet och saklighet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
Granskningsnämnden har granskat det aktuella programmet mot bakgrund av anmälningarna. Enligt nämndens bedömning strider programmet inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Detta beslut har fattats av granskningsnämndens ordförande Dag Mattsson efter föredragning av Elin Ackerberg.

På granskningsnämndens vägnar

Dag Mattsson
Elin Ackerberg

- - -

Här är Granskningsnämndens formulär för den som vill anmäla inslag hos SVT, SR, UR eller TV4: 
https://www.mprt.se/att-anmala/anmal-program/anmalan/

På hemsidan framgår vad man skall tänka på, det går till exempel inte att vara anonym vid anmälan.

Tipstack till Lisa Abramowicz som var en av flera anmälare av det aktuella inslaget om Hizbollah.

Fler artiklar