Ett program med insatser från stadens förvaltningar. Tätare samarbete mellan Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö. Den 25 november presenterade kommunledningen åtgärder fram till år 2023 om totalt 20 miljoner kronor för att förbättra judars liv i Malmö. Det innebär ett nytt steg i stadens uppväxling av arbetet mot rasism.

I Malmö stads nyss antagna budget för 2020 slås fast att Malmö ska vara och förbli en öppen, välkomnande och inkluderande stad, även i tuffa tider. En stad som blickar framåt, utan att blunda för de problem som trots allt finns och måste tas itu med.

Under nästa år ska samtliga förvaltningar särskilt uppmärksamma att öppenhet, inkludering och mångfald finns med i planeringen för stadens verksamheter. Åtta miljoner kronor har avsatts för arbetet nästa år.

Som ett led i det arbetet vill kommunledningen utöka insatserna för att förbättra judars liv i Malmö. Uppskattningsvis 1200-1500 personer med judisk identitet bor i Malmö. Cirka 400 av dem är medlemmar i den judiska församlingen.

Det nya, stärkta samarbetet mellan Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö är uppdelat i tre delar:

  • Församlingen ges 2,4 miljoner kronor i år, 2019, i uppstartsstöd för att färdigställa sitt utbildningscenter i synagogan.
  • Från och med 2020 ges församlingen 2,3 miljoner kronor årligen för att kunna stötta stadens arbete med att synliggöra judisk kultur och identitet samt för arbetet mot antisemitism. I det arbetet ingår bland annat visningar av synagogan och högtidlighållandet vid Förintelsens minnesdag.
  • En styrgrupp för arbetet bildas med deltagare från Judiska Församlingen samt stadskontoret, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen.

De utökade insatserna innebär också att grundskolorna i Malmö ges två miljoner kronor årligen för att arbeta aktivt mot antisemitism.

Även Malmö stads gällande program för judar som nationell minoritet stärks. Utformningen av det nya programmet tar staden fram i brett samråd, även med judar som inte är medlemmar i judiska församlingen. Det nya programmet, huvudsakligen med aktiviteter inom skolan och kulturen, presenteras till våren 2020.

Malmö stad

Publicerad på Malmös hemsida 26 november 2019


Se även:
Swedish city plagued by anti-Semitism to invest millions to fight phenomenon

Fler artiklar