68 och kyrkan: Så tog ideologi över teologi inom svensk kristenhet

Svenska kyrkan får i en färsk rapport kritik för att ha antagit ideologiska ståndpunkter framför teologiska i synen på staten 

Marxistiska idéer har haft en stark påverkan på Svenska kyrkans syn på staten Israel och konflikten mellan Israel och Palestina. Det påstår idéhistorikern Johan Sundeen i en rapport om kristenhetens syn på Israel.

Johan Sundeen blev intresserad av kristenhetens syn på Israel när han skrev boken ”68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”. Den kom ut 2017 och handlar om hur vänstern tog makten över kyrkan, i det som kallas Den långa marschen genom institutionerna, där vänstern ville uppnå revolutionen genom att infiltrera institutionerna och påverka samhället inifrån. I boken tog Johan Sundeen inte upp Israelfrågan eftersom den riskerade att skymma det övriga innehållet.

Nu har han gått vidare med en rapport för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet: ”När teologi blev 68-ideologi. Etableringen av en Israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982”. I den har han granskat kristenhetens syn på Israel i bland annat tidskrifterna Judisk krönika, Palestinsk front och Kristet forum.Sundeen menar att kritiken mot Israel är det kristna vänsterprojekt som bäst bestått tidens tand.

– Ingen pratar längre med engagemang om kulturrevolutionens Kina, Tanzania, Nicaragua, Kuba, DDR eller andra vänsterprojekt, men frågan om Israel och Palestina lever i allra högsta grad, säger Johan Sundeen till Epoch Times.

Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria, har studerat marxismens påverkan på kyrkan och dess syn på Israel. Foto: Suss Wilén

Andra projekt gick ut på att stödja repressiva regimer, medan det i Israel och Palestina handlade om att stödja den svagare parten. Detta blev påtagligt efter Israels seger i sexdagarskriget mot arabiska stater i juni 1967.

– I Palestina kunde de ställa sig på samma sida som en underdog.


Kyrkan drogs med i 68-vågen

Detta skiftade det ideologiska perspektivet så att det på ett diskret sätt passade 68-vänsterns retorik.
– Där rycktes 68-kyrkan med, säger Johan Sundeen.

Framställningen inleds med ett citat från 1971 av Carl-Henric Grenholm, Svenskkyrklig Israelideolog och professor emeritus i etik: ”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”

Sundeen konstaterar att ”De radikala vindar som blåste bland akademiker i allmänhet och studenter i synnerhet under den senare delen av 1960-talet gick inte kristenhetens organisationer obemärkt förbi.” Inte minst kom den frikyrkliga studentrörelsen att påverkas av ”tidens upprorsanda och frambrytande vänsteridéer”.

Den kristna studentvärlden genomgick en politisering och skulle ”sätta den kristna tron i relation till de stora världspolitiska frågorna”.

Sundeen menar att den propalestinska kristna vänstern, i likhet med den kristna 68-vänstern i stort, huvudsakligen drevs av ideologi och inte teologi, och motiverades av marxistiska synsätt framför bibliska.


Världskyrkomötet i Uppsala 1968

Att fientligheten mot Israel är starkare inom svensk kristenhet än dansk och norsk kopplar han åtminstone delvis till det för vänsterinflytandet så avgörande världskyrkomötet i Uppsala 1968. Svenska kyrkans närmande till islamistiska organisationer spårar han också till det sena 1960-talets vänsteridéer.

Sundeen förnekar inte att det finns mycket berättigad kritik av staten Israel.
– Men det finns en besatthet av Israel som inte handlar om konflikten i sig. Det finns en demonisering av Israel som bidrar till det antisemitiska bruset, där även Svenska kyrkan hörs.

Mycket av kritiken är vänsterretorik:
– Man ser Israel som en kapitalistisk och imperialistisk stat. Krigshandlingar har haft betydelse men det är oerhört anmärkningsvärt att den enda lösningen på konflikten i Mellanöstern skulle vara att upplösa staten Israel. Israel framkallar uppenbarligen aggressioner som ingen annan stat. Det är något mycket speciellt med den judiska staten, säger Johan Sundeen.

En stor invandring från Mellanöstern liksom att författare och politiker odlar en negativ bild av Israel har också betydelse, menar han.


Mer extrem än den arabiska

Israels nuvarande ambassadör Ilan Ben-Dov har i Expressen hävdat att ”den som analyserar Svenska kyrkans politik gentemot Israel ser att den ofta är mer extrem och mer polariserande än den som har sitt ursprung i den arabiska världen”.

Sundeen skriver att ett svenskt språkrör för palestinaledda BDS, som vill bojkotta Israel, hamnade i blåsväder efter att ha uppmanat till en aktion för det palestinska folket: ”Hennes val av datum föll på Kristallnatten, den dag på året då Förintelsen ihågkoms genom bland annat offentliga manifestationer. Dagen var vald med omsorg. Den antisionistiska argumentationen har under lång tid sökt jämställa den judiska statens agerande mot palestinierna med den nationalsocialistiska terror och utrotningskampanj som riktades mot judarna under andra världskriget.”


'Jude' har blivit ett skällsord.

I rapportens förord påpekar teologie doktor Annika Borg att antijudiska föreställningar i högsta grad lever i dagens Sverige. Hon refererar till en rapport från februari i år om situationen för judiska elever i Malmö:
”'Jude' har blivit ett skällsord som förknippas med smuts, girighet, makt och hämndlystnad. Skämt om Förintelsen eller om att Hitler hade rätt och inte gjorde ett tillräckligt bra jobb, hör till vardagen för judiska barn och unga i den svenska skolan och retoriken är givetvis inte begränsad till Malmö.”

Hon pekar också på Brå-rapporten ”Antisemitiska hatbrott” från 2019 som menar att hatbrotten mot judar aktiveras av hatet mot staten Israel.

Bärande punkter

Sundeen ser fyra bärande punkter i rapporten:
1. Det idéhistoriker kallar 1965-års världsbild låg till grund för den storskaliga vänstervåg som vällde in över samhället 1968. 1965 introducerades ett synsätt inom vänstern som fokuserade på uppdelningen mellan stark/svag, förtryckare/förtryckta, och ett starkt engagemang för tredje världen:

2. Kyrkliga grupper anlade en ideologisk och politisk infallsvinkel på konflikten mellan Israel och Palestina, istället för att som tidigare ha baserat sin ståndpunkt på Bibeln. Här skiljer sig Sundeens rapport från tidigare forskning som menat att det fanns religiösa grunder för den ändrade synen på Israel.

3. Broderskapsrörelsen – den kristna gren av Socialdemokratin som numera kallas Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) – var avgörande för att den yttre vänsterns tankar fick så starkt inflytande i kyrkan och på dess syn på Israel.
– Broderskapsrörelsens Uppsalaavdelning och dess unga medlemmar drev på detta, och det har haft stark påverkan på Socialdemokratin och hela samhället, säger Johan Sundeen.

4. Det löper en röd tråd från 1965 fram till idag, av starkt stöd från kyrkan för BDS-rörelsen, vilken av flera länder klassats som antisemitisk.

Påtryckningar om känsliga citat

Rapporten har fått ett varmt mottagande, tycker Johan Sundeen. Samtidigt uppfattar han att Svenska kyrkan försöker tiga ihjäl kritiken.

– Sveriges Radio ville sända en debatt mellan mig och någon från kyrkan, men lyckades inte hitta någon från kyrkan. Det är intressant att de inte verkar vilja ta diskussionen.

Innan rapporten gick i tryck blev Johan Sundeen utsatt för påtryckningar om att inte ta med känsliga citat, så som det ovan nämnda om att utplåna staten Israel.
– Jag har varit skribent i mer än 30 år och har aldrig varit med om något liknande tidigare. Dessa frågor är mycket känsliga, säger Johan Sundeen.

Ett annat uttryck för frågans laddning är att det är svårt att få tid och pengar till denna typ av forskning.
– Det kan hända att finansiärerna drar sig för att satsa på detta. Men jag hoppas verkligen att man ska kunna bedriva vetenskaplig forskning även på känsliga ämnen.

Kyrkan vill inte bojkotta

Epoch Times har kontaktat Svenska kyrkan men de som kan bemöta kritiken har semester. Istället hänvisar presstjänsten till kyrkans webbplats där Erik Lysén, Svenska kyrkans internationella chef, säger: ”Svenska kyrkan vill inte bojkotta Israel.”

Han anser inte att Israels bosättningar utgör en legitim del av Israel, vill utgå från 1967 års gränser, ha en tvåstatslösning samt att Israels ockupation av Palestina upphör. På webbplatsen finns också en replik på ambassadör Ilan Ben-Dovs uttalande: ”Att vara kritisk till den politik som för närvarande förs av ett lands regering är inte detsamma som att vara fientlig mot landet i sig.”

Sara Kukka-Salam, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, är inte insatt i Sundeens rapport och avstår kommentarer, men säger:
– STS är en organisation som står för Israels rätt att existera och israelers rätt till säkerhet, och palestiniers rätt till ett hemland och självständighet.

Av: Hans Bengtsson
 
Artikeln publicerades i Epoch Times 7 juli 2021. 
Tack riktas till Vasilios Zoupounidis som givit sitt tillstånd till att artikeln återpubliceras i Israelnytt. 

 

Fler artiklar