Sverige och Israel sjösätter nu ett nytt forskningssamarbete. En stor israelisk delegation reste till Sverige för att bland annat samtala om kvantteknologier och vad små entreprenörsländer har gemensamt. Det är tydligt att både Sverige och Israel ser betydande mervärde i att stärka forskningssamarbetet länderna sinsemellan.

Israel skickade nyligen en delegation bestående av sjutton personer till Sverige.

Expertisen skiljde sig så klart åt. Representerandes fanns forskare inom bland annat kognitiv- och hjärnvetenskap, livsmedel och miljö och kvantteknologi. Det var en smått imponerande skara människor som hade rest från Israel till Sverige. Budskapet var tydligt: Sverige och Israel ser, och förstår, respektives potential.

Delegationen från Israel deltog i ett internationellt symposium som hade fokus på att lära sig från svenska och israeliska exempel utifrån att vara små entreprenörsländer. Denna skara länder innefattar också Singapore, Finland, Danmark och Schweiz med flera.

Sverige och Israel är olika i fysisk storlek, har en relativt liten befolkningsandel och har lyckats att skapa ett blomstrande ekosystem av entreprenörskap. Man analyserade specifikt likheter och olikheter mellan Sverige och Israel.

Forskare från Hebrew University tillsammans med sina motsvarigheter från KTH, försöker nu att arbeta fram en modell för att hjälpa skapa en internationell plattform för samarbete och lobbyism.

Entreprenören bygger sin värld utifrån vissa grundpelare. Man söker möjligheter och erkännande, kombinerar trygghet med risk, kritiskt tänkande och problemlösande. Som entreprenör ska man också vara flexibel och anpassningsbar, framtidsorienterad, initiativtagande och självlärande. Allt ovan kännetecknar både svensk och israelisk innovation. Nu fördjupas det arbetet.

Så arbetar Hebrew University

Hebrew University arbetar genom så kallade ”Community inkubatorer”.
Det är sociala företag och privat finansierat. Man hjälper att bygga och att stötta lokala företag.

Genom mentorer sammanlänkas andra program, grupper, och projekt i gemenskapen för att kunna bygga grunden till framgång. Målet är att gemenskapen ska få styrkan att bistå välkvalificerade anställda med rättvisa arbetsmöjligheter och att skapa lokalt, hållbara arbeten i en ekonomisk, miljömässig och socialt ansvarstagande miljö.


Sveriges och Israels likheter något att bygga vidare på

Både Sverige och Israel är öppna ekonomier inriktade på export. Likheter finns i synen på välfärdsstaten och statens roll i ekonomin. Länderna genomgick nästan samtidigt, under 1980-talet och första halvan av 1990-talet, allvarliga kriser då välfärdsstatens roll och omfattning förändrades.

Israel är en invandrarnation. Bokstavligt talat samlades människor från väldens alla hörn för att återuppbygga ett liv, ett samhälle, ett land som man kunde finna självrealisering i.

Under de senaste åren har många invandrat från andra länder till vårt land. Det har lett till att de utrikes födda har blivit fler. År 2022 var över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är 20 procent av befolkningen.

Entreprenörskap spelar till exempel en mycket viktig roll för integrationen i Israel, tillsammans med en flexibel arbetsmarknad med låga trösklar för nyanlända.
Den nye samhällsmedborgaren får genom dessa bättre möjligheter att snabbt komma igång med att ta sig an det nya samhället med goda förutsättningar. I Israel antas nyanlända vara integrerade efter sex månader från sin ankomst. I Sverige antas det att nyanlända kommer i egen försörjning efter 24 månader men i praktiken är mediantiden från folkbokföring till arbete uppemot det dubbla.

Det finns ingen motsvarighet till Israels låglönemarknad, utan nyanlända går igenom systemet till ett samhälle med höga trösklar på arbetsmarknaden och låga incitament för arbetsgivare att anställa dem.

Både Sverige och Israel har också goda erfarenheter av frivillighetssektorn. Frivilligsektorn spelar en avgörande roll för att människor från olika kulturer och kontexter träffas. I tider som dessa utgör frivilligsektorn en vital komponent.

Det finns stark grogrund att bygga vidare på. Detta förstärkta samarbete mellan Sverige och Israel kommer att gynna ländernas ekonomier, men kanske främst vara till gagn för våra medborgare och framtidens generation.

Fler artiklar