Sverige har fått en ny utrikesminister. Skiftet på posten måste bli startskottet för en ny samlad utrikespolitik.

I flera avseenden har vårt land under de senaste åren haft en undermålig utrikes- och säkerhetspolitik. Symptomatiskt lanserades Sverige som en ”oberoende röst” i den omdiskuterade kampanjen till FN:s säkerhetsråd.

I stället för att fördjupa det utrikespolitiska samarbetet inom EU, valde regeringen i säkerhetsrådskampanjen att blidka diverse diktaturer.

Solospelet i utrikespolitiken inleddes redan 2014 med det ensidiga beslutet att erkänna en palestinsk stat. På detta följde en obalanserad och inte sällan fientlig politik mot Israel, vilket ledde till att Margot Wallström blev den enda av EU-ländernas 28 utrikesministrar som inte var välkommen att besöka Mellanösterns enda demokrati.

De sämsta bilaterala relationerna till Israel hittills är vad den avgående ledningen för utrikesdepartementet lämnar efter sig – en föga imponerande kvarlåtenskap.

Till detta ska läggas att den rödgröna regeringen, trots fagert tal om feministisk utrikespolitik, vid flera tillfällen uppträtt närmast undfallande mot kvinnoförtryckande regimer och stater som kränker mänskliga rättigheter. Det gäller i relation till den islamiska republiken Iran, till socialistdiktaturens Venezuela och inte minst till det kommuniststyrda Kuba.

Den i historiens sken föga ärofulla neutraliteten, i kombination med ren aktivism och en faiblesse för världens despoter har ända sedan Olof Palmes dagar varit socialdemokratins signum. För vårt lands bästa är det hög tid att en gång för alla göra upp med denna del av partiets historia.

Ann Linde har som nyutnämnd utrikesminister chansen att göra skillnad, att lägga om kursen och styra mot en värderingsbaserad utrikespolitik som alltid sätter frihet, säkerhet och mänskliga rättigheter främst.

När protektionismen breder ut sig i världen och omfattande handelskrig hotar måste Sverige vara en ledande röst för frihandel. Friheten att handla bygger ekonomisk tillväxt och välstånd, därför måste marknadsekonomi och handel vara centrala mål i kontakterna med omvärlden.

Samtidigt är det nödvändigt att internationella handelsavtal i större utsträckning än hittills används som påtryckningsmedel för att fler människor ska få leva i demokrati, trygghet och rättvisa.

Under tiden i FN:s säkerhetsråd valde Sverige att acceptera att den kärntekniska överenskommelsen med regimen i Iran inte skulle kopplas till krav på mänskliga rättigheter. Den här typen av internationella avtal borde, tvärtemot den svenska regeringens hållning, ställa högre krav på reformer och främjande av demokrati.

Detta är aktuellt just nu i relation till Kuba och det samarbetsavtal med EU som förhandlats fram med bland annat svenskt stöd.

Kristdemokraterna kommer inte att medverka till att EU-Kuba-avtalet blir verklighet eftersom krav på efterlevnad av mänskliga rättigheter saknas. 

Det får inte råda någon tvekan om att Sverige har ett moraliskt och medmänskligt ansvar att stödja utsatta och förtryckta människor i olika delar av världen. Ett generöst bistånd kräver dock en väsentligt effektivare kontroll för att säkerställa att hjälpen når fram och att skattebetalarnas pengar inte försvinner i korrumperade system.

Allt bistånd borde prövas mot kriterierna effektivitet, demokrati och mänskliga rättigheter – när oegentligheter och brott mot mänskliga rättigheter blottas måste det få konsekvenser.

Av det skälet beslutade nyligen Nederländerna, Schweiz, Belgien och Nya Zeeland att frysa sitt ekonomiska stöd till FN:s organisation för palestinska flyktingar, UNRWA. På grund av allvarliga missförhållanden och det faktum att UNRWA i delar av sin verksamhet legitimerar och sprider antisemitism drog USA tillbaka sitt stöd redan i början av 2018.

Självklart borde även Sverige, som en av de största bidragsgivare, agera på samma sätt. Den passivitet som regeringen uppvisat när det gäller UNRWA är oacceptabel, den undergräver tilltron till Sveriges biståndspolitik.

I en samlad utrikespolitik som alltid prioriterar mänskliga rättigheter är värnet av religionsfriheten central. Religionsförföljelse drabbar i dag troende inom alla de stora religionerna, snabbast ökar förföljelsen av kristna.

Länge har det i svensk utrikespolitik varit ett förbisett faktum att just kristna är världens mest förföljda religiösa grupp.

Inte vid något enda tillfälle under den gångna mandatperioden nämndes förtrycket av kristna i den rödgröna regeringens utrikesdeklarationer. När Islamiska staten från 2014 och framåt genomförde ett folkmord på kristna i Irak och Syrien valde den svenska regeringen att inte göra någonting.

Detta är ett historiskt svek; mot folkmordets offer och mot grundläggande värderingar om humanitet och medmänsklighet. Mer än någon gång tidigare behövs därför en offensiv politik för att motverka religionsförföljelse.

En del av dagens riktade biståndssatsningar borde avsättas för att stödja förföljda kristna och andra religiösa minoriteter. Mot länder som inte ingriper mot förföljelse av religiösa minoriteter ska internationella sanktioner kunna användas, det gäller även mot stater som sprider islamism. 

På utrikesministerposten har Sverige nu fått en Europavän och frihandelsförespråkare. Kristdemokraterna välkomnar detta och hoppas tillsammans med stora väljargrupper att en nödvändig omläggning av politiken följer. I arbetet för en värderingsbaserad utrikespolitik kommer kristdemokratin alltid att vara en konstruktiv partner.

Lars Adaktusson
Riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson (KD)

Debattartikel publicerad i Aftonbladet 3 oktober 2019

Fler artiklar