En flytt av Sveriges ambassad i Israel från Tel Aviv till västra Jerusalem vore ett första steg mot att tina upp relationen med Israel. En total omläggning av politiken behövs, skriver Maria Nilsson och Marcus Nilsen, Liberalerna.

Det är mycket glädjande att Liberalernas riksdagsgrupp beslutat att stödja en flytt av Sveriges ambassad i Israel från Tel Aviv till västra Jerusalem. Det sker i en tid när Sveriges relation med Israel är bottenfrusen, en konsekvens av den förra regeringens huvudlösa erkännande av Palestina som stat.

I dagsläget ser vi oroväckande tendenser i vår omvärld som försöker inskränka och förringa judarnas historiska koppling till Jerusalem, inte minst genom FN:s utbildningsorgan Unesco. Flertalet av dessa historieförfalskningar är direkt antisemitiska, vi tar starkt avstånd från dessa och efterlyser ett betydligt skarpare fördömande från svensk sida inom FN.

En flytt av den svenska ambassaden till västra Jerusalem står inte heller i strid med folkrätten, som en del påstår. Västra Jerusalem utgör den del av Jerusalem som otvivelaktigt ska tillhöra Israel vid en framtida tvåstatslösning. Flytten av Sveriges ambassad i Israel från Jerusalem till Tel Aviv, var på sin tid en negativ politisk markering, det är därför inte konstigt att använda samma metod återigen, men nu för att tina upp vår bottenfrusen relation.

En ambassadflytt är ett viktigt första steg, men det räcker inte. Vi vill därför se en total omläggning av Sveriges Israelpolitik.

Sverige är i dag en av de största bidragsgivarna till Palestina. Därtill kommer stora summor som ges till palestinska flyktingar som finns utanför de palestinska områdena, företrädesvis i grannländerna Libanon och Jordanien. Liberalerna är i grunden positiva till att ge bistånd, men i dag finns stora strukturproblem som måste åtgärdas.

Vi vill se att Sverige inför en garanti på att utbetalat bistånd som berör Palestina och palestinska flyktingar inte går till att finansiera terrorism, islamism, antisemitism eller andra antidemokratiska aktiviteter. I dag finns inte någon sådan garanti. Det gör att svenskt bistånd framför allt indirekt kan bidra till en förvärrad situation i regionen.

Enligt Sida är den palestinska myndigheten grundläggande i utvecklingssamarbetet. ”Sverige betraktar den palestinska myndigheten som en nyckelpartner för att bidra till ett livskraftigt Palestina.” Den palestinska myndigheten saknar dock demokratisk trovärdighet då den sittande presidenten Mahmoud Abbas sedan 2009 sitter utan ett demokratiskt mandat, då Abbas vägrar hålla nya val. Sverige måste därför kräva att den palestinska myndigheten och terrororganisationen Hamas som i dag kontrollerar Gaza, genomför fria val för palestinierna. Om inte så sker ska bistånd frysas och sanktioner införas fram till den dagen att fria val genomförs i Palestina. Detta är en avgörande del i att återupprätta Sveriges trovärdighet i regionen och en grundbult för att nå en slutgiltig fred, byggd på frihet och demokrati.

Statusen som palestinsk flykting är unik, den är den enda flyktinggrupp som hanteras inom ett eget flyktingorgan, UNRWA. Konsekvensen av FN:s särlösning för just palestinska flyktingar är att statusen som flykting i praktiken går i arv. Det gör att den som föds i ett flyktingläger i dag kan utgöra tredje eller fjärde generationens flykting. Detta är ett ohållbart sätt att hantera den rådande situationen. UNRWA:s särställning gör även att levnadsvillkoren för palestinska flyktingar permanentas i flyktingläger i stället för att dessa flyktingar integreras i de länder där de befinner sig. Över femtio år har gått sedan kriget bröt ut, det är därför orimligt att palestinska flyktingar inte tillåts integreras utan hålls utanför de samhällen där de nu bor genom att förvägras medborgarskap, exempelvis i Libanon.

Vi vill att UNRWA avvecklas och att de palestinska flyktingarna överförs in i UNHCR:s uppdrag och likställs med alla andra flyktingar i världen. Vi vill också se att Sverige blir drivande internationellt för att palestinska flyktingar ska få möjlighet att få medborgarskap i de länder där de i dag är bosatta.

Liberalerna vill se en normalisering av relationen mellan Sverige och Israel. Anledningen är att vi vill se ett fredligt slut på den långdragna konflikten. Som ett steg i detta kommer ledamöter för Liberalerna i Sveriges riksdag lägga motioner som stödjer dessa förslag.

För att Israel ska kunna leva i fred och frihet måste de grannländer som i dag de facto är diktaturer ta avgörande steg mot demokrati. Sverige kan verka för det ena eller det andra. Nu är tiden inne att välja.

Maria Nilsson
riksdagsledamot Liberalerna

Marcus Nilsen
tidigare distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet Väst

Debattartikel publicerad i SvD 4 februari 2020

Fler artiklar