Om Sverige verkligen vill främja fred mellan israeler och palestinier måste man sluta finansiera organisationer som bekämpar en systerdemokrati och alla de demokratiska värden som också Sverige delar, skriver Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige.

Sveriges uttalade politik är att arbeta för fred mellan israeler och palestinier och genomförandet av en tvåstatslösning. I stark motsättning till denna policy står det faktum att den svenska regeringen i själva verket finansierar israeliska och palestinska NGO:s som motsätter sig en tvåstatslösning och fredlig samexistens mellan israeler och palestinier.

Inte minst kanaliserar Sverige sitt stöd till israeliska och palestinska NGO:s (ideella organisationer red.anm.) genom det så kallade Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat (’Sekretariatet’). Enligt NGO Monitor är Sverige den huvudsakliga bidragsgivaren till Sekretariatet och har mellan åren 2013-2017 bidragit med nära 50 miljoner kronor. Många av de NGO:s som får sin finansiering via Sekretariatet är involverade i så kallade ’lawfare’ – att med juridiska medel som vapen söka angripa israeliska företrädare och företag som har affärer med Israel – samt är även involverade i bojkott-initiativ mot Israel liksom regelrätt demonisering, ibland med klart antisemitiska förtecken.

En kontroversiell NGO som finansieras av Sekretariatet är Badil, en organisation som arbetar för att främja ’motstånd’ och martyrretorik, som motsätter sig fred och förordar en enstatslösning där Israel inte har någon rätt att existera. Badil stödjer också bojkott mot Israel och har givit pris till en gravt antisemitisk ’satirteckning’ där en judisk man lutar sig över ett dött palestinskt barn med en högaffel som dryper av blod. Denna bild visades prominent på organisationens webbplats till dess att NGO Monitor uppmärksammade detta.

En annan organisation som får ekonomiskt understöd från Sekretariatet är Addameer – en organisation som förefaller att i många avseenden stå i mycket nära samband med Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) – en rörelse som stämplats som terroristorganisation av EU.

Delvis baserat på informationen ovan antog det schweiziska parlamentet i onsdags en lag som förbjuder alla ekonomiska bidrag till NGO:s som understödjer terrorism, antisemitism och bojkotter av Israel. I Israel är förhoppningen att andra EU- och västländer nu ska följa efter.

När NGO:s förnekar Israels rätt att existera, sprider antisemitisk propaganda och stödjer terrorism, är detta inte längre en fråga om yttrandefrihet. Detta blir en illegitim inblandning av främmande makt i interna israeliska angelägenheter, som skadar Israels intressen.

Skulle svenskar uppleva det som rimligt att utländska regeringar skulle finansiera NGO:s i Sverige som arbetar mot Sveriges intressen och värden? Skulle svenskar acceptera att främmande makt ger ekonomiskt understöd till NGO:s vilkas enda syfte är att svartmåla Sverige, arbeta för bojkott av svenska varor, sprida rasistisk propaganda samt också har band till i Sverige verksamma terrororganisationer och motsätter sig fredlig samlevnad mellan den svenska majoritetsbefolkningen och landets minoriteter?

Det torde vara självklart att ingen demokrati skulle acceptera sådana organisationer verksamma på sitt territorium – detta gäller förstås särskilt Israel med dess extraordinära säkerhetsutmaningar. Israel, liksom varje annan demokrati, har rätten att försvara sig mot organisationer som söker utnyttja landets demokratiska system för att undergräva detta.

Det förvånar mig att man har så svårt att se dubbelmoralen i fråga om Israels påtvingade självförsvarsåtgärder för att värna sitt land och folk. Också Sverige vidtar i själva verket åtgärder för att skydda samhället – såsom de nya id-kontroller som nu införts vid landets gränser, eller lagstiftning som gör det olagligt att åka utomlands för att strida med organisationer som IS. För bara några år sedan skulle sådana åtgärder i Sverige ha setts som en inskränkning av demokratiska fri- och rättigheter men i takt med en förändrad verklighet förändras också lagstiftningen.

Sverige står inför ett reellt hot om terrorattacker men huvudsakligen från isolerade individer – medan Israel har att bekämpa hela terrorarméer vid fyra av sina gränser: Hamas i Gaza, Hizbollah i Libanon, IS på Sinaihalvön samt IS och andra terrorristorganisationer i Syrien. Då Israels utmaningar är mycket större än Sveriges, får också våra åtgärder för att besvara dessa en annan karaktär.

Om Sverige uppriktigt önskar främja fred mellan israeler och palestinier måste man sluta finansiera NGO:s som bekämpar en systerdemokrati och alla de demokratiska värden som också Sverige delar. Det är dags för Sverige att göra upp med sina dubbla måttstockar i fråga om Israel. Precis som Sverige vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sitt demokratiska samhällssystem och sina medborgare, måste också Israel göra detta.

Isaac Bachman
Israels ambassadör i Sverige

Publicerad i Världen idag 24 mars 2017

Fler artiklar