Vänskapsförbundet Sverige-Israel vill att Sverige som biståndsgivare ska ta avstånd från de löner som betalas ut till palestinska terroristers familjer. Detta framförde förbundet nyligen under ett möte med utrikesminister Ann Linde. Enligt ett referat från mötet kallade ministern dessa löner för ”en form av socialbidrag”.

Sverige är en av de största bi­stånds­givarna till den pale­stinska myndig­heten via UNRWA. Därför anser Vän­skaps­förbundet Sverige–Israel att ut­rikes­departe­mentet måste ställa krav på de organisationer som belönar terrorister eller sprider antisemitisk propaganda inom de palestinska områdena.

Michael Cohn ingick i Vänskaps­förbundets delegation då de nyligen uppvaktade utrikesminister Ann Linde i riksdagen.

– Vi lämnade 40 sidor med exempel på våldsförhärligande, antisemitiska stereotyper och uppmuntran till martyrskap i grundskoleböcker som UNRWA producerar och använder i sina skolor, från låg ålder till gymnasiet, säger han till Världen idag.

– Vi framförde att UD borde kunna utöva påtryckningar, men fick inget gehör för det av Ann Linde, fortsätter han.

Under mötet tog Vänskaps­förbundet upp frågan om de så kal­lade terrorlönerna som betalas ut till palestinier som mördat israeler eller till deras familjer. Generalsekreteraren Stefan Dozzi nämnde att förbundet har kartlagt det svenska biståndet så långt man har kunnat och sett att delar av det slussas vidare genom olika konton för att användas till terrorlöner.

– Om jag förstår det rätt, de här lönerna till familjer, de är på något sätt en form av socialbidrag, sade Ann Linde enligt Vänskaps­förbundets referat från mötet.

Under det fortsatta samtalet framkom det att hon anser att det vore fel att inte ge kvinnorna och barnen stöd, oavsett om anledningen till männens död är att de har dödat israeler.

Vänskapsförbundet Sverige–Israel anser å sin sida att detta inte alls är något socialbidrag. De förklarade att det finns prislistor med uppgifter på hur mycket pengar man kan få om man dödar ett visst antal israeler.

– Ju fler man har tagit livet av desto mer får man. Det handlar om tiotals miljoner kronor i belöning för terror och mord på israeler, säger Michael Cohn till Världen idag.

Sveriges bistånd bidrar direkt till död och terror, till att permanenta Mellanöstern­konflikten och till att sprida antisemitismen, även till vårt land, menar Vänskaps­förbundet Sverige–Israel.

– Sverige har under Wallströms tid fått en försämrad relation till Israel. För att normalisera relationen krävs ett tydligt ställningstagande från UD och sanktioner mot UNRWA och PLO, säger Michael Cohn.

Världen idag har varit i kontakt med UD angående mötet med Vänskaps­förbundet Sverige–Israel och fått svar från utrikeminister Ann Linde via mejl.

Anser du att de pengar som betalas ut till palestinska terroristers familjer är socialbidrag? Hur motiverar du det?

– Sverige ger inget direkt budgetstöd till Palestina och bidrar alltså inte till dessa utbetalningar. PLO har sedan 1960-talet betalat ut medel till familjemedlemmar till palestinier i israeliska fängelser. PLO anger att utgångspunkten är att de som drabbas av ockupationen inte ska överges och att pengarna utgör kompensation för utebliven arbetsinkomst, stöd till rehabilitering och återanpassning, vilket av många palestinier ses som en form av socialbidrag, skriver hon.

Vänskapsförbundet anser att de inte fick gehör under mötet och menar att UD inte visade något intresse för att ställa krav på de organisationer som belönar terrorister eller sprider antisemitiska budskap. Hur ser du på den här kritiken?

– Regeringen stödjer och arbetar för en tvåstatslösning och är tydlig med att antisemitism är oacceptabelt.

Är det rimligt att Sverige fortsätter betala ut sitt bistånd till UNRWA utan att ta avstånd från och motarbeta antisemitismen i UNRWA:s skolböcker och de terroristlöner som utbetalas av PLO?

– Antisemitism är oacceptabelt oavsett var eller hur det tar sig uttryck. Oavsett om det är antisemitiska karikatyrer eller uppmaningar till våldshandlingar mot judar. Det ska självklart inte finnas i skolböcker. Inga barn – varken palestinska eller israeliska – ska lära sig hata varandra, allra minst i skolan, skriver Ann Linde.

Hon vidhåller att utbildningsmaterialet och läroplanen måste leva upp till FN:s principer och vara fritt från antisemitism för att godkännas.

– UNRWA har sedan länge etablerade rutiner för åtgärder vid misstankar eller anmälningar om antisemitism i deras skolböcker. Vi förutsätter att UNRWA agerar med kraft om en sådan situation uppstår. EU har utlovat att en oberoende genomlysning av skolböcker ska göras.

Ingrid Byström

Nyheten publicerades i Världen idag 5 februari 2020

Fler artiklar