Villkorande av bistånd till Palestina
av: Boriana Åberg

Fråga 2016/17:1515 och 2016/17:1516 från Boriana Åberg (M) till statsrådet Isabella Lövin (MP)

År 2015 betalade Sverige 416 miljoner kronor i bistånd till den palestinska staten. Delar av det svenska biståndet går dock till att finansiera saker som knappast kan räknas som humanitära insatser eller hjälp till att bygga upp det palestinska samhället. Den palestinska staten ger bland annat ekonomiskt stöd till terrordömda personers familjer, vilket innebär att Sverige indirekt finansierar terrorbrott som i stor utsträckning riktas mot Israel.

Den palestinska staten namnger även med jämna mellanrum nya sjukhus, skolor eller andra inrättningar efter terrorister som dött i samband med sina attacker mot civila. Sveriges regering har varit passiv i sin kritik mot sin palestinska motsvarighet, men det finns länder som inte accepterar glorifierande av terrorism.

Efter nyheten om att ett nyöppnat kvinnocenter på Västbanken namngetts efter en palestinsk terrorist kräver Norge att biståndspengar betalas tillbaka. Det är föredömligt handlat av Norge. Bistånd ska gå till att hjälpa människor i nöd och till projekt som på ett eller annat sätt bygger upp ett samhälle, exempelvis vattenreningsverk eller elverk – inte till att hylla terrorister eller till pensioner till terroristers familjer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

- Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svenska biståndspengar som gått till att finansiera den palestinska statens bidrag till terrordömda personers familjer krävs tillbaka?

- Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svenska biståndspengar till Palestina inte ska användas till att finansiera projekt som glorifierar terrorism eller terrorister?

- - -

Svar från statsrådet Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2016/17:1515 Återbetalningskrav av bistånd som finansierar terrorism samt fråga 2016/17:1516 Villkorande av bistånd till Palestina av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att svenska biståndspengar till Palestina inte ska användas till att finansiera projekt som glorifierar terrorism eller terrorister samt för att svenska biståndspengar som gått till att finansiera den palestinska statens bidrag till terrordömda personers familjer krävs tillbaka.

Jag har tidigare besvarat ett antal liknande frågor om biståndet till Palestina och hänvisar till svar på riksdagsfrågorna 2016/17:126 och 2015/16:418 samt interpellationerna 2014/15:500 och 2014/15:372.

Sveriges bistånd till den Palestinska myndigheten uppgår till cirka 40 miljoner kronor per år och kanaliseras genom den så kallade PEGASE-mekanismen. Nivån på stödet till den Palestinska myndigheten var ungefär densamma under alliansregeringen under föregående strategiperiod för biståndet till Palestina. Det utgår inget svenskt bistånd till den Palestinska myndighetens särskilda kontantutbetalningar till behövande palestinska familjer. Inga biståndsmedel från Sverige eller EU går heller till stöd till palestinska fångar i israeliska fängelser.

Stockholm den 14 juni 2017

_ _ _
Länkar till Åbergs frågor:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/aterbetalningskrav-av-bistand-som-finansierar_H4111515

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/villkorande-av-bistand-till-palestina_H4111516

Lövins svar

Fler artiklar