[BDS står för Boycott, Divestment and Sanctions, och är en global kampanj riktad mot Israel. /Red anm]

Som en stark förespråkare av en tvåstatslösning och en kritiker av Israels bosättningspolitik, är jag mycket bestört över ansträngningarna att påtvinga avyttringar, bojkotter och sanktioner gentemot Israel och Israel enbart, eftersom BDS gör det svårare att uppnå en fredlig lösning av Mellanösternkonflikten, som kräver kompromisser ifrån alla parter.

BDS-rörelsen är högst omoralisk, hotar fredsprocessen och uppmuntrar palestinierna i att inte samtycka till någon rimlig uppoffring för freden. Här följer 10 övertygande skäl till varför BDS-rörelsen är omoralisk och oförenlig med aktuella ansträngningar att uppnå en fredskompromiss.

1. BDS-rörelsen är omoralisk då den lägger den totala skulden för fortsatt israelisk ockupation och bosättningspolitik på israelerna. Den vägrar erkänna historiska fakta att Israel, vid åtminstone tre tillfällen, har kommit med erbjudanden om att avsluta ockupationen och att det palestinska ledarskapet, stödd av sitt folk, vägrade att acceptera dessa erbjudanden. 1967, spelade jag en liten roll i att utarbeta FN:s Säkerhetsråds Resolution 242, som drog upp riktlinjerna för att avsluta ockupationen i utbyte mot ett erkännande av Israels rätt att existera. Israel accepterade Resolutionen, medan palestinierna, tillsammans med samtliga arabstater, samlade i Khartoum, utfärdade sina tre berömda “nej”. Nej till fred, nej till förhandlingar, och nej till erkännande. Det gjordes inga försök till bojkott och sanktioner mot eller avyttringar från dessa arabiska nejsägare. År 2000 – 2001, erbjöd Israels liberale premiärminister Ehud Barak, tillsammans med Amerikas President Bill Clinton, palestinierna en stat och en avslutning av ockupationen. Yasser Arafat avvisade detta erbjudande – ett avvisande, som många arabiska ledare betraktade som ett brott mot det palestinska folket. År 2007 erbjöd Israels premiärminister Ehud Barak, palestinierna ett ännu bättre avtal; ett erbjudande de inte svarade på. Det förekom inga BDS-hotelser gentemot dem, som avvisade Israels fredserbjudanden. Nu förekommer fredsförhandlingar, där bägge parter gör uppoffringar och ställer krav. Under dessa omständigheter är det omoraliskt att skuldbelägga enbart Israel och att rikta en BDS-rörelse enbart gentemot den nationella staten för det Judiska folket som vid tre tillfällen har erbjudit sig att avsluta ockupationen i utbyte mot fred.

2. Den nuvarande BDS-rörelsen uppmuntrar palestinierna, särskilt i Europa och på några amerikanska universitets campus, att avvisa kompromisslösningar på konflikten. Några inom det palestinska ledarskapet har beskrivit för mig, att ju längre de håller ut gentemot en fredslösning, desto starkare kommer BDS-rörelsen att bli gentemot Israel. Varför inte vänta tills BDS stärker deras förhandlingsposition, så de inte behöver kompromissa genom att ge upp rätten att återvända, samtycka till en demilitariserad stat och göra andra eftergifter, som är nödvändiga för fred, men svåra för en del palestinier att acceptera? BDS-rörelsen gör en fredlig lösning svårare att uppnå.

3. BDS-rörelsen är omoralisk, därför att dess ledare aldrig kommer att vara nöjda med det slag av tvåstatslösning, som är acceptabel för Israel. Många av dess ledare tror inte på begreppet Israel, som en nationell stat för det judiska folket. (Den främsta ledaren för BDS-rörelsen, Marwan Barghouti, har upprepade gånger uttryckt sitt motstånd mot Israels rätt att existera som en nationell stat för det judiska folket, även innanför 1967 års gränser.) I botten, motsätter sig således BDS-rörelsens ledarskap, inte bara Israels ockupation och bosättningspolitik, utan dess själva existens.

4. BDS-rörelsen är omoralisk, eftersom den våldför sig på kärnprincipen i mänskliga rättigheter: nämligen “det värsta först”. Israel är bland de mest fria och mest demokratiska nationerna i världen. Israel är definitivt den mest fria och mest demokratiska nationen i Mellanöstern. Dess arabiska medborgare åtnjuter mer medborgerliga rättigheter än araber någon annanstans i världen. De tjänstgör i Knesset, inom juridiken, i utrikesdepartementet, i den akademiska världen och i affärsvärlden. De är fria att kritisera Israel och stödja dess fiender. Israeliska universitet är drivbänkar för anti-israelisk retorik, opinionsbildning och till och med undervisning. Israel har en superb meritlista vad gäller kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter, miljömässiga rättigheter och andra rättigheter, som nätt och jämnt existerar i de flesta delar av världen. Dessutom, Israels meriter vad gäller att undvika civila offer, medan man bekämpar fiender, som gömmer sina soldater bland civila, saknar motstycke i världen idag. Situationen på Västbanken är uppenbarligen annorlunda på grund av ockupationen, men till och med araberna i Ramallah, Bethlehem and Tulkarim har mer mänskliga och politiska rättigheter, än vad den stora majoriteten av araber har i världen idag. Därutöver, vem som helst – jude arab, kristen – som är missnöjd med Israels handlingar, kan uttrycka sitt missnöje i domstolar och i media, både hemma och utomlands. Denna frihet existerar inte i något arabiskt land, inte heller i många icke-arabiska länder. Ändå är Israel enda landet i världen, som hotas med BDS. När en sanktion riktas mot endast ett land, med en av världens främsta meriter, vad gäller mänskliga rättigheter och denna nation råkar vara det judiska folkets stat, så måste misstanken om bigotteri övervägas.

5. BDS-rörelsen är omoralisk, eftersom den kommer att skada fel personer: den kommer att skada palestinska arbetare, som kommer att förlora sina arbeten, om ekonomiska sanktioner riktas mot företag, som anställer dem. Den kommer att skada artister och akademiker, av vilka många, utgör de starkaste rösterna för fred och en avslutning av ockupationen. Den kommer att skada sjuka människor över hela världen, som skulle vara hjälpta av israelisk medicin och ett samarbete mellan israeliska vetenskapsmän och andra vetenskapsmän. Den kommer att skada högteknologisk industri över hela världen, eftersom Israel bidrar oproportionellt mycket till utvecklingen av livs förhöjande teknologi.

6. BDS-rörelsen är omoralisk, eftersom den uppmuntrar Iran – världens ledande understödjare av internationell terrorism – att frigöra sina ombud, såsom Hizbollah och Hamas mot Israel, i en förväntan att, om Israel besvarar terrorattacker, så kommer pressen på BDS gentemot Israel att öka, såsom den gjorde, när Israel besvarade tusentals raketattacker från Gaza 2008 – 2009.

7. BDS-rörelsen är omoralisk, då den fokuserar världens uppmärksamhet ifrån långt större orättvisor, inklusive folkmord. Genom att fokusera oproportionerligt mycket på Israel, så riktar samfunden för mänskliga rättigheter oproportionerligt mindre uppmärksamhet på andra ockupationer, såsom dem av Kina, Ryssland och Turkiet och på andra mänskliga katastrofer, såsom den som äger rum i Syrien.

8. BDS-rörelsen är omoralisk, då den främjar falska bilder av den nationella staten för det judiska folket, uppförstorar dess skavanker och främjar därigenom nya varianter av världens äldsta fördom, nämligen anti-semitism. Det är därför inte förvånande att BDS-rörelsen är framhävd hos nynazister, hos Förintelseförnekare och på andra öppet anti-semitiska webisdor och främjas av några av världens mest ökända antisemiter, såsom David Duke.

9. BDS-rörelsen är omoralisk, eftersom den reflekterar och uppmuntrar en dubbel måttstock ifråga om bedömning och respons, beträffande överträdelser av mänskliga rättigheter. Genom att kräva mer av Israel, den nationella staten för det judiska folket, så förväntar sig BDS-rörelsen mindre av andra stater, folk, kulturer och religioner och materialiserar därigenom en form av kolonial rasism och omvänt hyckleri, som skadar offren, utsatta för brott mot de mänskliga rättigheterna, tillfogade av andra.

10. BDS-rörelsen kommer aldrig att uppnå sina mål. Varken Israels regering eller det israeliska folket kommer någonsin att kapitulera inför de utpressningsmedel, som finns implicit i BDS. De kommer inte och skall inte heller fatta viktiga beslut rörande nationell säkerhet och säkerheten för dess befolkning, på basis av omoraliska hot. Dessutom, om Israel skulle kompromissa om sin säkerhet, ställd inför sådana hotelser, så skulle resultatet bli mera krig, mera död och mera lidande.

Alla anständiga människor, som söker fred i Mellanöstern, borde tillsammans förenas i motstånd mot den omoraliska BDS-rörelsen. Använd era moraliska röster till att kräva att både den israeliska regeringen och den Palestinska Myndigheten accepterar en kompromissfred, som tillförsäkrar säkerhet för Israel och livskraft för en fredlig och demokratisk palestinsk stat. Vägen framåt går inte via omoraliska utpressningshotelser, som gör mera skada än nytta, utan snarare via förhandlingar, kompromisser och god vilja.

Alan M Dershowitz

Ursprungligen publicerad 2014 (Ten reasons why the BDS movement is immoral and hinders peace) En version av denna artikel har publicerats hos Haaretz. Svensk översättning Irene Altschul. 

Fler artiklar